Skip to content Skip to footer

Condicions de Compra

 1. DADES IDENTIFICATIVES

El terme Abrassame, SL es refereix al propietari del lloc web, AMB NIF B-65733230 i el domicili social del qual és Gran Via de les Corts Catalanes, 373-385, 08015 – Barcelona

 1. OBJECTE

El present document té per objecte establir les Condicions Generals d’ Ús i Accés al Portal d ‘ Internet restauranteabrassame.com així com les responsabilitats derivades de la utilització dels seus continguts, que inclouen, a títol enunciatiu, imatges, programari o textos; marques o logotips, estructura i disseny, accés i ús.

Qualsevol persona que accedeixi i/o utilitzi la Botiga restauranteabrassame.com tindrà la condició d’usuari o “soci” (usuari registrat).

 1. CONDICIONS D’ ACCÉS I UTILITZACIÓ DE LA BOTIGA

3.1. CONDICIÓ D’USUARI (USUARI NO REGISTRAT COM A SOCI)

restauranteabrassame.com permet als usuaris accedir de forma lliure i gratuïta als continguts oferts per Abrassame, SL.

Aquesta web és per al seu ús personal i no comercial. No podrà utilitzar aquesta pàgina web ni cap dels continguts amb cap propòsit comercial, ni incloure cap publicitat o anunci en un altre site sense l’ autorització prèvia i per escrit d ‘ Abrassame, SL.

3.2. NECESSITAT DE REGISTRE

Amb caràcter general per a l’ accés als serveis generals, no serà necessari el registre de l’ Usuari. No obstant això, la utilització de determinats Serveis podrà estar condicionada al registre previ de l’ Usuari proporcionant una sèrie de dades personals necessàries per poder tenir accés als esmentats serveis.

Aquest registre s’ efectuarà en la forma expressament assenyalada en el propi Servei. En aquests casos, seran d’aplicació les disposicions recollides en “Política de Privacitat”.

L’Usuari garanteix l’autenticitat i exactitud de les dades personals facilitades, comprometent-se a mantenir-les degudament actualitzades en tot moment.

L’usuari es compromet a fer un ús correcte del seu nom d’usuari i contrasenya. L’ usuari serà el responsable de totes les accions que es realitzin amb el seu nom d’ usuari. L’usuari es compromet a tancar la seva sessió en finalitzar-la.

Les dades recopilades seran únicament les necessàries per prestar el servei i seran utilitzades exclusivament per a aquest fi. Abrassame, SL no utilitzarà aquestes dades personals per una finalitat diferent. Només per a la finalitat que van ser recopilats sense el seu consentiment exprés de caràcter previ.

3.3. GRATUÏTAT DELS SERVEIS

Amb caràcter general els Serveis oferts a l’Usuari a través de la botiga són gratuïts, excepte en el cas d’adquirir un article o servei via online. ¿?

3.4. ÚS DE LA BOTIGA I ELS SEUS SERVEIS

L’Usuari reconeix i accepta que l’ús dels continguts i/o serveis oferts per la Botiga serà sota el seu exclusiu risc i/o responsabilitat.

L’Usuari es compromet a utilitzar la Botiga i tot el seu contingut i Serveis de conformitat amb la llei, la moral, l’ordre públic i les presents Condicions Generals d’Ús. A no emprar-los per realitzar activitats il·lícites que atempten contra els drets de tercers i/o que infringeixin la regulació sobre propietat intel·lectual i industrial, o qualssevol altres normes de l’ordenament jurídic aplicable.

L’Usuari haurà d’utilitzar tota la informació a la qual accedeixi a través d’aquest portal (dades contingudes, textos, fotografies, programari, etc.) únicament per a les seves pròpies necessitats, obligant-se a no realitzar ni directament ni indirectament una explotació comercial ni dels serveis ni dels materials, textos, imatges i informació obtinguts a través dels mateixos.

A títol enunciatiu, i en cap cas limitatiu o excloent, l’ Usuari es compromet a:

 1. No introduir o difondre continguts o propaganda de caràcter racista, xenòfob, pornogràfic, d’ apologia del terrorisme o que atemptin contra els drets humans.
 2. No introduir o difondre a la xarxa programes de dades (virus i programari nociu) susceptibles de provocar danys en els sistemes informàtics del proveïdor d’accés, els seus proveïdors o tercers usuaris de la xarxa Internet.

III. No difondre, transmetre o posar a disposició de tercers qualsevol tipus d’ informació, element o contingut que atempti contra els drets fonamentals i les llibertats públiques reconeguts constitucionalment i en els tractats internacionals.

 1. No difondre, transmetre o posar a disposició de tercers qualsevol tipus d’ informació, element o contingut que constitueixi publicitat il·lícita o deslleial.
 2. No transmetre publicitat no sol·licitada o autoritzada, material publicitari, “correu escombraries” o qualsevol altra forma de sol·licitació, excepte en aquelles àrees (com ara espais comercials) que hagin estat exclusivament concebudes per a això.
 3. No introduir o difondre qualsevol informació i continguts falsos, ambigus o inexactes de manera que indueixi a error els receptors de la informació.

VII. No suplantar altres usuaris utilitzant les seves claus de registre als diferents serveis i/o continguts dels Portals.

VIII. No difondre, transmetre o posar a disposició de tercers qualsevol tipus d’informació, element o contingut que suposi una violació dels drets de propietat intel·lectual i industrial, patents, marques o copyright que corresponguin als titulars dels Portals o a tercers.

 1. PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

Abrassame, SL, per si mateix o com a cessionària, és titular de tots els drets de propietat intel·lectual i industrial de la seva pàgina web, així com dels continguts de la mateixa, titularitat de restauranteabrassame.com o bé dels seus clients. Per aquest motiu l’usuari es compromet a respectar els drets de Propietat Intel·lectual i Industrial titularitat de restauranteabrassame.com

L’usuari podrà visualitzar els elements de la pàgina web i fins i tot imprimir-los, copiar-los i emmagatzemar-los en el disc dur del seu ordinador o en qualsevol altre suport físic sempre que sigui, únicament i exclusivament, per al seu ús personal i privat.

Està terminantment prohibida la utilització dels textos, imatges, anuncis i qualsevol altre element inclòs en aquest lloc web per a la seva posterior inclusió, total o parcial, en altres llocs web sense comptar amb l’autorització prèvia i per escrit de restauranteabrassame.com

L’usuari reconeix que tots els elements de la botiga i de cadascun dels serveis prestats a través del mateix, la informació, textos i imatges continguts en el mateix, l’estructura, ordenació i presentació dels seus continguts, les eines i els programes d’ordinador utilitzats en relació amb el mateix estan protegits per drets de propietat intel·lectual i industrial de Abrassame, SL

L’usuari no podrà suprimir els signes identificatius dels drets (de propietat intel·lectual, industrial o qualsevol altre) de restauranteabrassame.com o dels tercers que figurin a la Botiga i a cadascun dels diversos Serveis oferts a través d’ell.

 1. EXCLUSIÓ DE GARANTIES. RESPONSABILITAT.

5.1. DISPONIBILITAT I CONTINUÏTAT DE LA BOTIGA I ELS SERVEIS

Abrassame, SL no garanteix la disponibilitat, accés i continuïtat del funcionament de la Botiga i dels seus Serveis.

Abrassame, SL no serà responsable, amb els límits establerts en l’ Ordenament Jurídic vigent, dels danys i perjudicis causats a l’ Usuari com a conseqüència de la indisponibilitat, fallades d’ accés i manca de continuïtat de la Botiga i els seus Serveis.

5.2. CONTINGUTS I SERVEIS DE restauranteabrassame.com

Abrassame, SL respondrà únicament i exclusivament dels serveis que presti per si mateixa i dels continguts directament originats per restauranteabrassame.com

Aquesta responsabilitat quedarà exclosa en els casos en què concorrin causes de força major o en els supòsits en què la configuració dels equips de l’ Usuari no sigui l’ adequada per permetre el correcte ús dels serveis d’ Internet prestats per Abrassame, SL. En qualsevol cas, l’ eventual responsabilitat d ‘ Abrassame, SL davant l’ usuari per tots els conceptes quedarà limitada com a màxim a l’ import de les quantitats percebudes directament de l’ usuari per restauranteabrassame.com amb exclusió en tot cas de responsabilitat per danys indirectes o per lucre cessant.

 1. PROTECCIÓ DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL

S’informa als usuaris que de conformitat amb el que estableix la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal i el Reial decret 1720/2007 de 21 de desembre pel qual s’aprova el Reglament que desenvolupa aquesta Llei Orgànica, que les dades personals voluntàriament facilitades per l’usuari a través del formulari de registre s’incorporaran a un fitxer titularitat de Abrassame, SL.

En compliment de l’ esmentada normativa, Abrassame, SL ha adoptat les mesures tècniques i organitzatives necessàries per mantenir el nivell de seguretat requerit en atenció a les dades personals tractades a efectes d’ evitar en la mesura del possible els accessos no autoritzats, sostraccions i la pèrdua de les dades.

L’usuari té dret d’accés, rectificació i modificació de les seves dades personals i a donar-se de baixa del servei de restauranteabrassame.com Aquests drets es poden fer efectius mitjançant la pròpia configuració personal de la fitxa o bé mitjançant correu electrònic comunicacion@grupoabrassame.com

Abans de completar el Registre d’ Usuaris haurà de llegir la següent informació sobre Protecció de Dades i Llei de Serveis de la Societat de la Informació.

 1. RESOLUCIÓ

Abrassame, SL podrà, amb caràcter immediat i sense necessitat de preavís, resoldre i donar per acabada la seva relació amb l’ usuari, interrompent el seu accés al Portal o als seus corresponents Serveis, si detecta un ús inadequat dels mateixos o contrari a les condicions generals o particulars que es descriuen en aquest text.

L’Usuari respondrà dels danys i perjudicis de tota naturalesa que Abrassame, SL pugui patir directament o indirectament, com a conseqüència de l’ incompliment de qualsevol de les obligacions derivades de les condicions generals o particulars en relació amb la utilització de la Botiga o de qualsevol dels Serveis vinculats al mateix.

L’usuari mantindrà a Abrassame, SL indemne davant qualsevol sanció, reclamació o demanda que pogués interposar-se per un tercer, inclosos qualssevol organismes públics, contra Abrassame, SL, els seus empleats o agents com a conseqüència de la violació de qualssevol drets de tercers per part d’ aquest Usuari mitjançant la utilització de la Botiga o dels serveis vinculats al mateix en una forma contrària al previst en les condicions generals o particulars que fossin d’ aplicació.

 1. DIVERSOS

8.1 MODIFICACIONS

Abrassame, SL es reserva el dret a efectuar les modificacions que estimi oportunes, podent modificar, suprimir i incloure nous continguts i/o serveis, així com la forma en què aquests apareguin presentats i localitzats.

De la mateixa manera, Abrassame, SL es reserva el dret a modificar les condicions d’ ús de la pàgina en qualsevol moment. Qualsevol modificació serà publicada al lloc web.

8.2 EDAT MÍNIMA DELS USUARIS REGISTRATS

L’Usuari garanteix que és major de 14 anys i serà enterament responsable d’aquesta declaració. Abrassame, SL podrà, en qualsevol moment, requerir a l’ Usuari que verifiqui la seva edat mitjançant l’ aportació del corresponent document identificatiu.

8.3 DURADA I ACABAMENT

La prestació dels serveis i/o continguts de la Botiga té una durada indefinida. Sens perjudici de l’ anterior, i d’ acord amb la clàusula 8 de les presents Condicions Generals, Abrassame, SL està facultada per donar per acabada, suspendre o interrompre unilateralment, en qualsevol moment i sense necessitat de preavís, la prestació del servei i de la Botiga i/o de qualsevol dels serveis, sense perjudici del que s’hagués disposat al respecte en les corresponents condicions particulars.

 1. LLEI I JURISDICCIÓ

Totes les qüestions relatives al Portal es regeixen per les Lleis d’Espanya i se sotmeten a la jurisdicció del domicili de l’Usuari. En el cas que l’Usuari tingui el seu domicili fora d’Espanya, Abrassame, SL i l’Usuari se sotmeten, amb renúncia expressa a qualsevol altre fur, als jutjats i tribunals de la ciutat d’Abrassame, SL

Abrir chat
Scan the code
Hola ????
¿En qué podemos ayudarte?